facebook twiter youtube

Zamów przez telefon

TELEFON: 506 037 756,  512 157 375 

                 

 

Regulamin sklepu online

 

Regulamin 

Korzystanie ze sklepu jest równoznaczne z akcetacją postanowień Regulaminu.


I. Postanowienia ogólne


Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym  firmy Publicite Małgorzata Panek działającym pod adresami www.galeryjka.com.pl

Właścicielem sklepu jest: Publicite Małgorzata Panek ul. B.Prusa 2/40 91-315 Łódź   

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Sprzedawca –   Publicite Małgorzata Panek ul. B.Prusa 2/40 91-315 Łódź  
Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient.
Kodrzeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.
Sklep Internetowy lub Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi www.galeryjka.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt lub Usługę u Sprzedawcy.
Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat , osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,która dokonała rejestracji Konta Klienta, lub dokonała zakupu bez rejestracji.
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.
Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych, koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

Klient jest zobowiązany w szczególności do:

  • przestrzegania postanowień Regulaminu,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz treści zawartych na stronie Sklepu www.galeryjka.com.pl

II. Rejestracja

Podczas Rejestracji w serwisie Klient musi dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin sklepu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

III. Składanie zamówień; ceny i koszty przesyłki

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie Produktów i Usług do koszyka zamówień znajdującego się na stronie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku zamawiam i płacę
IV. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia, zgodnie z postanowieniami punktu. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu cenami brutto. Ponadto ceny podane są w zł i nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym.
Koszt wysyłki jest zależny od wielkości przesyłki oraz ustaleń inwidualnych.


Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji złożonego zamówienia, a nawet do jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności lub braku możliwości jego realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w czasie Rejestracji. W takim wypadku zwrot wpłaconej przez Klienta ceny nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Jednocześnie Klient nie może rościć sobie żadnych praw odszkodowawczych od sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji.

Sklep nie wysyła luster, szkła oraz dużych ram powyżej 1.5m długości. Tego typu zamówienia realizujemy  przy odbiorze osobistym  w naszych galeriach. 

 

 

IV. Potwierdzenie zamówień, faktury VAT

Sklep  zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów, znajdujących się na stronach Sklepu. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Klienta o braku dostępności danego Produktu.
Sklep  na zakupione Produkty wystawia dowód sprzedaży w postaci  paragonu lub po zaznaczeniu w formularzu zamówienia fakturę.

V. Dostarczanie zamówionych produktów

Czas realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności wynosi zwykle od 1 do 14 dni roboczych.  W przypadkach szczególnych (braki na magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru może się wydłużyć. Termin realizacji może się wydłużyc do 30 dni w przypadku towaru lub usług wykonywanych na indywidualne zamówienie wg podanych parametrów.
Po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich warunków wysyłamy zamówione produkty także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po otrzymaniu przesyłki od Sklepu Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu sprawdzenia czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie Produktów lub czy nie występują w nich braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Produktów należy zażądać od przedstawiciela przewoźnika rzetelnego sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń oraz braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez Klienta lub upoważnionego przez niego odbiorcę oraz dostawcę przesyłki i wysłaniu reklamacji wraz z kopią protokołu uszkodzenia na adres galeryjka@interia.eu, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z Produktami. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej reklamacji.

VI. Gwarancja i rękojmia

Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub są respektowane na podstawie dowodu sprzedaży.
Stosuje się  przepisyw kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII.Prawo odstąpienia od umowy
 

•    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawierającego stosowne pouczenie i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie pocztą na adres: galeryjka@interia.eu oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy.

•    Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

•     Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym między innymi:

.    gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

.    jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

•   gdy  przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•   gdy  przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•   gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•    Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia), w terminie do 14 (czternastu) dni.

•    Zwrot należności nastąpi przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego przez Konsumenta do obsłużenia transakcji, chyba że Konsument wybierze inne rozwiązanie spośród dostępnych u Sprzedawcy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania towaru.

•    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.


Zwrot należności Kupującemu


•    Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego przedmiotu , przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

•    Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VIII. Pozostałe informacje.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu po wcześniejszym uprzedzeniu swoich klientów o tym fakcie w postaci informacji na stronie głównej serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje rozpatrywane będą według Regulaminu obowiązującego w momencie zakupu produktu.
Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich zmiany lub usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego) następuje wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Dane są przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w w/wym. celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zawartej umowy.


 

facebook twiter youtube

DANE FIRMY:

 

adres
Pracownia:

Słowak 

ul. Planetarna 18a-18b

gm. Aleksandrów Łódzki

Galerie:

 C.H. M1 ul. Brzezińska 27/29 

92-103 Łódź

C.H. Tulipan ul. Piłsudskiego 94192-202 Łódź

 

 

telefon

telefon:

512 157 375

506 037 756

mail

e-mail:

galeryjka@interia.eu

 

 

                                                 

 

 

 

Polub nas na Facebooku.

 

Otrzymasz 5% rabatu.